Globe College SkyHoesten elleboogcoronavirus

.

.

Je bent hier: Home » School » COVID-19

INFO ‘Coronavirus’

Het Globe College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

 • Virus: SARS-CoV-2 (volksmond ‘Coronavirus’)
 • Ziekte: COVID-19

UPDATE 13 januari 2021

Betreft: update 13 jan 2021

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze, de eerste update van het nieuwe jaar.  We wensen u en uw naasten heel veel geluk en gezondheid in 2021!!

Lockdown verlengt met 3 weken

Gisteren hebben we gehoord wat we ook al wel hadden verwacht, de scholen blijven dicht voor nog eens 3 extra weken, de lockdown wordt tot en met 9 februari verlengd. Dit met uitzondering van de examenleerlingen die per onmiddellijk (in ons geval vanaf maandag 18 januari) naar school komen en op anderhalve meter afstand van elkaar moeten zitten/bewegen. Voor alle niet-eindexamenleerlingen blijft de situatie ongewijzigd. Zij krijgen online lessen volgens het rooster. Wel mogen (moeten) de risico- c.q. kwetsbare leerlingen naar school blijven komen. Dit houden we zoals het nu is met als detail dat ook voor hen per direct geldt dat ze de anderhalve meter-situatie in acht moeten nemen. Houdt onze berichtgeving goed in de gaten want het rooster zal wellicht vanaf maandag anders zijn.

Mondkapjesplicht 

De mondkapjesplicht in school blijft onverminderd van kracht. Sterker nog, we zullen er nog meer op toezien dat de plicht goed wordt nageleefd. Ook spoor ik leerlingen aan om het mondkapje in de les op school op te houden, dat mag en kan gewoon. We moeten er samen voor zorgen dat het virus geen kans krijgt om zich te kunnen verspreiden.

Eindexamenleerlingen

Zoals al gezegd, heeft het kabinet besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Dat geldt niet alleen in de klas, maar overal in de school, ook tijdens het lopen en staan in de school. Dit geldt per direct dus ook voor de eindexamenleerlingen die op dit moment voor de praktijkvakken fysiek les krijgen op school én vanaf aanstaande maandag voor alle examenleerlingen die voor alle vakken op school komen. Anderhalve meter lijkt makkelijk met alle leegstaande lokalen, maar docenten kunnen natuurlijk niet in twee lokalen tegelijk lesgeven aan dezelfde klas. Er is een rooster in de maak dat voor het einde van de week onder de examenleerlingen verspreid zal worden. Wij nemen tot het einde van de week de tijd om de consequenties en oplossingen voor de anderhalve meter-situatie in combinatie met online lessen aan de andere klassen en de afname van de schoolexamens, uit te werken.

Sneltesten in Voortgezet Onderwijs (VO)

Het Globe College neemt met een aantal andere VO scholen in het land deel aan het project COVID-19 sneltesten in Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het doel van sneltesten in het voortgezet onderwijs is om een uitbraak van het COVID-19 virus onder leerlingen en onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren, om daarmee het aantal COVID-19 besmettingen te beperken. Verder zal dit ook thuis zijn uitwerking kennen; het is namelijk bekend dat jongeren besmet kunnen zijn, het virus daardoor verder kunnen verspreiden, zonder dat ze er zelf iets van merken. Daardoor kunnen mensen in de directe omgeving van die leerling (thuis en op school) wel ziek worden. De inzet van sneltesten vormt hiermee een aanvulling op de bestaande maatregelen en kan op deze manier bijdragen aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Zo het er nu uitziet starten we vanaf 18 januari met het project. Op dit moment zijn we nog in de voorbereidende fase en we zullen jullie te zijner tijd verder informeren over het project.

Belangrijk om te weten is dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voor ons van groot belang zal zijn. Coronabesmettingen van leerlingen en onderwijspersoneel zullen niet op persoonsniveau geregistreerd worden door ons. De GGD is hier straks voor verantwoordelijk en wij zullen enkel faciliteren. Veiligheid, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn voor ons dus van essentieel belang en worden geborgd bij alle stappen in het afnemen van sneltesten op onze school. Ouders van leerlingen in de leeftijdscategorie tot 16 jaar moeten derhalve straks ook actief akkoord geven op deelname van hun kind aan een sneltest.

Wordt vervolgd……

Tot zover en tot slot

De online lessen worden zeer goed gevolgd door de leerlingen. Zo goed als alle leerlingen zijn altijd in de videoles aanwezig, meestal zelfs niet in pyjama. Bijna in alle klassen hebben de leerlingen ook hun camera aan, dat is voor de docenten echt heel veel fijner lesgeven! We zijn zeer tevreden met deze goede inzet van (bijna) alle leerlingen. Dat is een compliment waard.

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link van de Rijksoverheid algemene informatie over corona voor anderstaligen.

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 27 nov 2020

Betreft: update 27 nov 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Vandaag een korte update met het oog op recente berichtgeving en de “coronawet” welke per 1 december (volgende week dinsdag) in werking treedt. Verder kan ik melden dat het aantal besmettingen in school, en dat schrijf ik met enige voorzichtigheid, deze week binnen de perken is gebleven. Enkele collega’s zieken nog uit maar ik verwacht hen spoedig weer in school en in totaal zijn 6 leerlingen thuis met corona gerelateerde klachten. Wel loopt het aantal besmettingen landelijk weer op en is de situatie is nog steeds zeer ernstig (Coronadashbord).

Mondkapjesplicht op scholen

Per 1 december 2020 gaat er een mondkapjesplicht gelden voor publieke binnenruimten, stations, luchthavens, onderwijsinstellingen en contactberoepen. Deze verplichting is geregeld in de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19. Voor het onderwijs betekent dit dat er per 1 december 2020 op scholen voor voortgezet onderwijs een mondkapjesplicht geldt. De mondkapjesverplichting geldt voor onbepaalde tijd (en niet voor drie maanden zoals op de site van de VO-raad nog staat te lezen). Vanuit het kabinet wordt aangegeven dat de verplichting wordt opgeheven zodra er geen medische noodzaak meer voor is.

De mondkapjesplicht houdt in dat iedereen (ongeacht de leeftijd) die aanwezig is in de onderwijsinstelling en in ruimten waardoor of namens de onderwijsinstelling een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd, verplicht is een mondkapje te dragen.

Hierop gelden drie uitzonderingen: 

1. er is geen verplichting een mondkapje te dragen op het moment dat men op een vaste zit- of staanplaats deelneemt aan een onderwijsactiviteit dan wel deze verzorgt op een vaste zit- of staanplaats;

2. er is geen verplichting een mondkapje te dragen wanneer er sprake is van een onderwijsactiviteit waarbij het dragen van een mondkapje een belemmering vormt;

3. er is voor onderwijspersoneel geen verplichting een mondkapje te dragen indien een vaste staan- of zitplaats wordt ingenomen.

Dit is in het kort de mondkapjesplicht. Wat verwachten wij van leerlingen en personeel in school én wat is het gevolg van het niet opvolgen van de mondkapjesplicht?

Het wellicht meest belangrijke gevolg is, dat men zonder mondkapje op niet meer naar binnen mag, het mondkapje moet al voordat iemand de school naar binnen komt op de juiste manier gedragen worden anders ben je niet toelaatbaar. Dus, als iemand geen mondkapje op heeft, moet deze naar huis of op een andere manier aan een mondkapje zien te komen. De lestijd die er gemist wordt, zal worden aangemerkt als ongeoorloofd afwezig. De verkoop van mondkapjes stopt niet echter we verkopen geen mondkapje meer omdat iemand deze vergeten heeft. Wel verkopen we deze als het mondkapje gedurende de dag kapotgaat of bijv. om alvast een mondkapje te kopen voor de dag erna. Ook moet het mondkapje op de juiste wijze gedragen worden in alle ruimten van het gebouw buiten de school zoals bijv. de gang naar de gymzaal en het verblijf in de grote hal. De enige uitzondering hierop is (voorlopig) de aula van de bovenbouw en van de onderbouw. Daar hoeft het mondkapje vooralsnog niet op, tenzij je wordt verzocht het mondkapje op te zetten.

Bij het weigeren of het herhaaldelijk moeten waarschuwen, wordt de leerling naar huis gestuurd en zal deze voor een nog te bepalen periode thuis onderwijs moeten volgen. De tijd dat de leerling thuiszit zal ook worden aangemerkt als ongeoorloofd afwezig en kan gemeld worden bij leerplicht. Dat is niet omdat wij dat zozeer willen echter de wetgever heeft dat zo bepaald. Het is dus heel belangrijk voor leerlingen om goed na te denken over het gebruik van het mondkapje en ook ouders moeten zich ervan bewust zijn dat wij leerlingen echt naar huis sturen als wij de wet niet kunnen handhaven in school.

Ik ga ervan uit dat we met z’n allen het juiste zullen doen en met net iets meer inzet van leerlingen en personeel gaat het ons, ook met of ondanks deze wettelijke bepalingen, lukken om de school veilig te houden. Voor eventuele vragen kunt u ons bellen of mailen via onderstaande gegevens.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 20 nov 2020

Betreft: update 20 nov 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het is alweer een tijdje geleden dat de update jullie kant uit is gekomen. In de tussentijd is corona een vaste factor van ons leven en van ons onderwijs geworden. De besmettingen in het land nemen weliswaar af echter de situatie is nog steeds zeer ernstig (Coronadashbord). In de tussentijd hebben een aantal collega’s, een aantal leerlingen en ikzelf de ziekte overwonnen en zijn er nog steeds enkele collega’s en leerlingen herstellende van het virus.

Het blijft ook in school net als overal volhouden aan de basismaatregelen om gezond te blijven en het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is zorgt ervoor om anderen niet te besmetten door thuis te blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand. Dat geldt tussen leerlingen en medewerkers en voor medewerkers onderling echter voor leerlingen onderling geldt deze maatregel (vooralsnog) niet.
Wellicht het meest belangrijk, iedereen draagt een mondkapje! Voor nu is dat een dringend advies echter in school zien wij dat als regel. Vanaf 1 december 2020 gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes, zo ook in onze school. Hierover binnenkort meer informatie. Tot die tijd druk ik vooral leerlingen maar ook ouders/verzorgers op het hart om ervoor te zorgen dat er altijd een mondkapje gedragen wordt op school.

Onderzoek Scholen en Covid

Het is al vaker voorbijgekomen middels updates; de ventilatie in ons schoolgebouw is dik in orde. Ondanks dat doet de school toch mee aan een onderzoek hieromtrent. Dit gezamenlijke onderzoek van het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC heeft als doel om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verspreiding van het coronavirus in scholen, de mate en type van ventilatie in klaslokalen en andere kwaliteitsaspecten van het binnenmilieu. Daarnaast wordt onderzocht of scholen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus.
Nu zult u wellicht denken; waarom dit onderzoek nog? Er is ons alles aan gelegen om de school een zo veilig mogelijke plek te maken voor leerlingen en medewerkers. Wegkijken en niks doen is voor ons geen optie, meten is weten, en zolang de leerlingen, onze medewerkers en ook ons onderwijs er niet onder lijden én wij de school een nog veiligere plek kunnen maken dan deze nu al is, doen wij graag mee aan het onderzoek.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de leerlingen hier weinig van merken echter als u vragen of opmerkingen hierover krijgt of hebt, ben ik graag bereid om deze te beantwoorden.

Volgende week toets- en activiteitenweek

Volgende week start de activiteitenweek. We starten met een roostervrije dag (maandag) voor de leerlingen. Deze dag is een ontwikkeldag voor ons onderwijzend personeel. Vanaf dinsdag starten de activiteiten en toetsen. Voor de laatste versie van het rooster, verwijs ik graag naar onze website. De leerlingen hebben deze ook van de mentoren gekregen.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 9 okt 2020

Betreft: update 9 okt 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

We zien nog steeds dat de besmettingen in het land dagelijks oplopen (Coronadashboard). Gelukkig volgt de school niet de landelijke trend en doen wij het relatief “goed”. Tot vandaag tellen we 4 COVID-19 besmettingen onder de leerlingen. Deze leerlingen en eventuele familieleden wensen we alle goeds en hopen ze snel weer te mogen begroeten op school. Verder zijn er 16 leerling in quarantaine en/of in afwachting van een test. De besmettingen onder de leerlingen zijn niet terug te herleiden naar de school en er hoeven in school dus geen extra maatregelen getroffen te worden dienaangaande. Onder het personeel heeft er gelukkig nog geen besmetting plaatsgevonden maar zijn momenteel 2 personeelsleden in quarantaine.

De leerlingen en ouders/verzorgers van een klas waarin een positief geteste leerling zit, worden door ons hiervan op de hoogte gebracht. Dit is puur ter informatie. Indien er een risico voor andere leerlingen is, neemt de GGD zelf contact met jullie op.

Ik wil jullie echter wel op het hart drukken dit een zeer kwetsbaar “succes” is. Het gevaar loert om de hoek en maatregelen zoals het dragen van mondkapjes wordt steeds belangrijker. We moeten en zullen alle hygiëne- en gedragsmaatregelen stevig blijven ondersteunen en in het ergste geval zullen wij leerlingen die ons niet hierin volgen, na overleg met ouders/verzorgers, naar huis sturen. Dit is echter een laatste middel om ons allen gezond te houden.

Ventilatie en artikel in het AD van afgelopen woensdag

Zoals al vaker gememoreerd, is de ventilatie in ons schoolgebouw dik in orde. Toch dook er woensdag een artikel op in het AD dat anders doet suggereren. Het artikel ging over het feit dat een kwart van de Utrechtse scholen hun ventilatie niet op orde hebben. Dit is niet onjuist en ik weet dat de Gemeente Utrecht met man en macht aan het werk is om hier iets aan te doen. Echter, de foto bij het betreffende artikel laat ons gebouw zien met de opmerking “dat er al eerder problemen waren met de ventilatie”. Dit laatste is absoluut onjuist. Ons gebouw is voorzien van een prima ventilatiesysteem en de eigenhandig gecontroleerde waarden bevestigen dat ook.

Ik hoop jullie hierover voldoende geïnformeerd te hebben en de eventuele onrust weggenomen te hebben.

Studiedag donderdag 15 oktober

Aanstaande donderdag zijn de leerlingen roostervrij. Alle docenten volgen die dag meerdere trainingen en de leerlingen worden geacht thuis te werken volgens hetgeen zij in Magister terugvinden. Vrijdag 16 oktober, de dag voor de herfstvakantie, is er weer gewoon school.

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 2 okt 2020

Betreft: update 2 okt 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het was een turbulente week rondom corona. De besmettingen stijgen landelijk nog dagelijks en de maatregelen vanuit de overheid lopen – deels begrijpelijk – achter de feiten aan. Toch ben ik voorzichtig positief over hoe het gaat in school. Tot vandaag is er slechts één geval van besmetting van een leerling bij ons bekend en deze besmetting heeft gelukkig geen relatie met school of andere leerlingen. Verder zijn er natuurlijk wel personeelsleden en ook leerlingen in quarantaine en/of in afwachting van een test. Wij wensen hen veel sterkte en hopen dat zij bespaard blijven van een positief testresultaat.

Zoals bij de vorige update al aangegeven, laat het Coronadashboard nog steeds verontrustende cijfers zien – het is nog steeds zorgelijk en in sommige regio’s zelfs ernstig. Derhalve blijven wij er “streng” op toezien dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Dat lukt alleen samen en met veel wederzijds respect en vertrouwen. Verder moeten alle incidentele bezoekers, dus ook ouders, zich vanaf nu melden bij de administratie om een registratieformulier in te vullen. Dit teneinde te kunnen achterhalen wie op welk moment in school is geweest ingeval van een herleidbare besmetting of in het ergste geval van een “uitbraak”. Dit is dus voor onze en voor uw veiligheid.

Ventilatie

De ventilatie in ons schoolgebouw is op dit moment dik in orde, dat wisten jullie al. In het kader van “controle is beter dan vertrouwen”, hebben wij de afgelopen week enkele metingen gedaan op verschillende plekken in school onder verschillende omstandigheden. Deze metingen bevestigden dat de ventilatie goed haar werk doet. De gemiddelde hoeveelheid CO2 in ons deel van het gebouw is ca. 650 ppm (parts per million). Voor de duidelijkheid, de grenswaarde waarbij de luchtkwaliteit over gaat naar slecht is 1.200 ppm. De gemiddeld gemeten waarde ligt dus ver onder die grens en dat is goed. Als jullie meer informatie hierover willen, klik dan op deze link of neem contact met ons op.

Het dringende advies vanuit de rijksoverheid

Wij zijn ontzettend blij met het besluit van de overheid met het dringend advies om mondkapjes te dragen in het middelbaar onderwijs! Dit besluit onderschrijft wat we al een paar weken doen in school. Dit geeft ook aan dat het goed en belangrijk is dat wij de mondkapjes dragen want het houden van de 1,5 meter afstand is heel erg moeilijk te handhaven. We beschermen elkaar en zorgen ervoor dat het virus in onze school weinig tot geen kans krijgt zich te verspreiden. Deze verantwoordelijkheid hebben leerlingen, medewerkers maar ook ouders/verzorgers. Breng het mondkapje ook thuis onder de aandacht en zorg ervoor dat de leerlingen elke dag een schoon mondkapje bij zich hebben. Nogmaals bedankt!

Het nieuwe Globe

De afgelopen maanden stond de update voornamelijk in het teken van corona en onze gedragingen daaromtrent. Toch biedt de toekomst ons ook een mooi vooruitzicht want de bouw- en verbouwwerkzaamheden lopen nog steeds volgens planning. Door alle hevigheid van corona lijkt dat wellicht iets minder aandacht te hebben. Niets is minder waar want vanaf schooljaar 2021-2022 (als alles gaat zoals het zou moeten gaan) verhuizen wij naar de Bontekoelaan naar een mooi en nieuw Globe College. Om alvast een indruk te krijgen hoe het er uit zal zien, verwijs ik graag naar de bijlage. Ik hoop dat ik jullie de volgende week kan verrassen met een nog mooiere impressie ven het nieuwe Globe.

De belofte van Pisa

Het Nederlands Film Festival 2020 is in volle gang en vandaag was het Gouden Kalf (in reusachtige vorm) neergestreken in het Globe. Met het vertonen van De belofte van Pisa en het bezoek van de hoofdrolspeler Shahine El-Hamus en Olivia Lonsdale op het Globe, mochten de leerlingen live kennismaken met het festival, de film en de hoofdrolspelers. Wij vonden het mooie en geslaagde dag en we weten zeker dat zowel de leerlingen als ook de medewerkers hier nog lang over door zullen praten.

Vanavond vind de uitreiking van het Gouden Kalf plaats en we wensen Shahine met zijn nominatie voor beste acteur heel veel succes!

Tot zover en tot slot

Aangezien sommige ouders/verzorgers en/of familieleden graag geïnformeerd willen worden in hun moedertaal, vind u via deze link informatie voor anderstaligen.
Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Check ook onze website, hier geven wij zoveel mogelijk antwoorden op jullie vragen.

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

UPDATE 8 sep 2020

Betreft: update 8 sep 202

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Het was een spannende start van het schooljaar; voor het eerst sinds maart 2019 hebben we weer al onze leerlingen en alle collega’s tegelijkertijd in op school kunnen ontvangen. De eerste dagen zijn altijd al spannend en nu was dat zeker niet minder. Aan de nieuwe afspraken om medewerkers veilig op 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de leerlingen, moeten we nog heel erg wennen. Ook het opzetten van de mondkapjes vergt nog enige gewenning. Maar met elkaar zijn we erin geslaagd een goede start te maken, nu vasthouden en elkaar blijven helpen om de school corona-vrij te houden. Natuurlijk zijn er ook enkele leerlingen en medewerkers die deze eerste week gemist hebben, omdat ze vanwege ziekteverschijnselen of vanwege een quarantaine thuis moesten blijven. Wij vinden dat ongelofelijk naar en vervelend, maar nemen onze verantwoordelijkheid voor alle bijna 800 mensen op het Globe heel serieus. En zo beschermen we niet alleen elkaar, maar ook alle ouders, opa’s en oma’s en eventuele andere kwetsbare familieleden en vrienden van onze leerlingen en medewerkers.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waar ik graag nog jullie aandacht voor vraag. Hieronder een kopie van de tekst uit ons (bijgevoegde) protocol:

Omdat het handhaven van de 1,5 mtr – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula – moeilijk haalbaar is, draagt iedereen een mondkapje in school, net zoals in het openbaar vervoer. Dit met uitzondering van de klaslokalen en de buitenruimte, daar mag het mondkapje af. Het hebben van een mondkapje is ieders eigen verantwoordelijkheid, de school verstrekt deze niet.

We merken dat het opvolgen hiervan voor sommige leerlingen moeilijk is echter het is een tijdelijke maatregel in school die ondiscutabel wordt toegepast. Oftewel, zo doen wij dat op het Globe. Natuurlijk begrijpen we dat het soms vergeten wordt en is het ook best moeilijk omdat enkele andere scholen in Utrecht anders hebben besloten. Desalniettemin geldt de regel in het Globe wel en spreek ik medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen aan; we doen het niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen en in het bijzonder onze dierbaren. Derhalve verzoek ik ouders/verzorgers om leerlingen ’s-ochtends eraan te herinneren dat ze hun mondkapje meenemen naar school en druk ik leerlingen heel erg op het hart om het mondkapje in school te dragen.

Als er redenen zijn waarom een leerling geen mondkapje kan of mag dragen, kunnen ouders/verzorgers graag contact opnemen met de afdelingsleiders via mt@globecollege.nl of via het algemene telefoonnummer.

Protocol

Omdat we het belangrijk vinden én omdat we merken dat de richtlijnen en ons protocol nog niet bij iedereen bekend zijn; bijgaand nogmaals ons protocol welke ook op onze website terug te vinden is.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van het protocol is de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk te houden en verspreiding van het virus te voorkomen; Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lesrooster en wisseluren

Vanaf het begin van dit schooljaar werken we met wisseluren. Het bijgevoegde lesrooster laat zien hoe het werkt. De reden waarom we dit toepassen is dat slechts de helft van de school tegelijk en per leerjaar gespreid, pauze heeft waarmee we drukte tijdens de pauzes voorkomen.

Na een week te hebben gewerkt met wisseluren, zijn we dusdanig enthousiast dat we gaan onderzoeken of we dit systeem, ook na de coronacrisis, blijven toepassen. We houden jullie op de hoogte.

Kluisjes

We kregen de afgelopen dagen de vraag of de kluisjes toch in gebruik genomen kunnen worden. De reden van de vraag was voornamelijk dat de leerlingen (te) zware schooltassen hebben.

Helaas moeten we de kluisjes gesloten houden in verband met het gevaar van opstopping in de gangen. Wellicht kunnen ouders/verzorgers helpen met het inpakken van de schooltas want in sommige gevallen hebben de leerlingen te veel spullen in de tas. Als het niet anders is aangegeven, hoeven naast mondkapje, pen, laptop en oortjes, enkel de boeken en spullen van de vakken voor die dag in de tas. Alvast bedankt.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en tot morgen!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

Aangepast lesrooster

wdt_ID lessen Leerjaar 1 & 3 Leerjaar 2 & 4 Pauzeruimte
1 mentor1 08:20 - 08:35 (kl 1)
2 les 2 08:35 - 09:25 08:35 - 09:25
3 les 3 09:25 - 10:15 09:25 - 10:15
4 les 4a 10:15 - 11:05 PAUZE 20 min. 2 boven - 4 beneden
5 les 4b PAUZE 20 min. 10:35 - 11:25 1 boven - 3 beneden
6 les 5 11:25 - 12:15 11:25 - 12:15
7 les 6a2 12:15 - 13:05 PAUZE 30 min. 2 boven - 4 beneden
8 les 6b2 PAUZE 30 min. 12:45 - 13:35 1 boven - 3 beneden
9 les 7 13:35 - 14:25 13:35 - 14:25
10 les 8 14:25 - 15:15 14:25 - 15:15

Pauzeruimtes aangepast lesrooster

Leerjaar 1 en 2

Als leerling van leerjaar 1 en 2 heb je een eigen pauzeruimte boven op het dak van de school, waar een schoolplein aanwezig is (5e verd.).

Als leerling van leerjaar 1 blijf je de hele lesdag in de school.

Leerjaar 3 en 4

Als leerling van leerjaar 3 en 4 heb je een pauzeruimte beneden in de aula van de school.

UPDATE 1 sep 2020

Betreft: coronavirus, update 1 sep 2020

Ter info: onderstaande brief is via Magister verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen,

Bij deze de eerste update voor het schooljaar 2020-2021.

We hopen dat jullie een prettige vakantie hebben gehad. Morgen is de eerste “echte” schooldag. Deze dag staat vooral in het teken van het kennismaken met je klas en de mentor. Wij zijn natuurlijk heel blij dat we jullie weer kunnen ontvangen op school. Het is goed dat we elkaar weer dagelijks kunnen zien, dat de lessen op school weer gegeven gaan worden en je je medeleerlingen kunt ontmoeten.

Protocol

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Omdat het coronavirus helaas nog niet “bedwongen” is, moeten we bij de start van het nieuwe jaar nog rekening houden met allerlei extra regels. Hierover maken we een aantal afspraken (protocol) binnen de school. Het doel van deze afspraken is de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk te houden en verspreiding van het virus te voorkomen. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

De belangrijkste afspraak is dat je naar docenten en andere medewerkers van de school 1,5 meter afstand houdt. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.

In de bijlage van deze mail staat ons protocol naar aanleiding van het volledig openen van het voortgezet onderwijs. Lees het protocol goed door voordat je naar school gaat. Vanaf morgen geldt dit protocol binnen het schoolterrein. De mentoren zullen hier ook nog aandacht aan besteden.

Ventilatie & luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.

Tot zover en tot slot

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de mentor of aan mt@globecollege.nl, waarna er zo snel mogelijk een antwoord volgt. Natuurlijk kan er ook dagelijks tussen 07.30-16.00 uur gebeld worden naar 030-5112000.

Wij houden de berichtgeving van de overheid goed in de gaten en blijven jullie informeren! (Zo nodig passen we ons protocol hierop aan.)

Voor nu, let goed op elkaar, blijf gezond en tot morgen!

Met vriendelijke groet,

F.G.M. Corneth 
Directeur Globe College

 • Zijn er nog nieuwe afspraken vanwege het coronavirus?

  Ja!

  Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van alle maatregelen en afspraken is om ervoor te zorgen dat we de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk houden en verspreiding van het virus voorkomen.

  Enkele belangrijke maatregelen/afspraken:

  1. Coronaprotocol – Download en lees het coronaprotocol vóórdat je naar school gaat: Coronaprotocol Globe College V1.pdf  In het coronaprotocol staan alle afspraken/regels die gelden vanaf woensdag 2 september binnen het schoolterrein.
  2. 1,5 meter afstand – Houd naar docenten en andere medewerkers van de school altijd 1,5 meter afstand. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.
  3. Mondkapje – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom draagt iedereen een mondkapje in school. Alleen buiten, in de klaslokalen en tijdens het sporten mag het mondkapje af. Wel moet je zelf voor een mondkapje zorgen.
 • Waarom moeten we een mondkapje dragen?

  We beschermen elkaar!

  • Kwetsbare mensen – Een mondkapje is een hele simpele manier om aan een ander te denken die mogelijk wél kwetsbaar is voor het coronavirus. Dit kan een docent, een medeleerling of een medewerker van school zijn. Soms weet je niet of je kwetsbaar bent. Misschien ben ook jij kwetsbaar of zijn je ouders, broer/zus, opa/oma, andere familieleden, bekenden en/of vrienden kwetsbaar.
  • Langdurig klachten – Er zijn ook voorbeelden van gezonde (jonge) mensen die in het begin weinig klachten hebben, en tóch heel lang last blijven houden van enorme vermoeidheid, kortademigheid, etc. Geen pretje dus!
  • Nieuw virus – Ook zijn er nog veel dingen die we niet weten over het virus. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Alles wat we kunnen doen om de overdracht van het virus te verkleinen, is meegenomen. Zeker wanneer het gaat om eenvoudige afspraken, die redelijk goed uitvoerbaar zijn.
  • Verder willen we graag dat het Globe College open blijft. Dit is voor jullie en voor ons allemaal het beste.

  Op het Globe College beschermen we elkaar zo goed mogelijk, zolang als dat nodig is!

 • Hoe zit het met de ventilatie en luchtkwaliteit op het Globe?

  Voldoet ruimschoots aan de norm

  De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.

Zijn er nog nieuwe afspraken vanwege het coronavirus?

Ja!

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het doel van alle maatregelen en afspraken is om ervoor te zorgen dat we de school voor ons allemaal zo veilig mogelijk houden en verspreiding van het virus voorkomen.

Enkele belangrijke maatregelen/afspraken:

 1. Coronaprotocol – Download en lees het coronaprotocol vóórdat je naar school gaat: Coronaprotocol Globe College V1.pdf  In het coronaprotocol staan alle afspraken/regels die gelden vanaf woensdag 2 september binnen het schoolterrein.
 2. 1,5 meter afstand – Houd naar docenten en andere medewerkers van de school altijd 1,5 meter afstand. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang, op de trap of in de aula tegenkomt en passeer elkaar op 1,5 meter.
 3. Mondkapje – vooral op de gangen, het trappenhuis en in de aula is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom draagt iedereen een mondkapje in school. Alleen buiten, in de klaslokalen en tijdens het sporten mag het mondkapje af. Wel moet je zelf voor een mondkapje zorgen.

Waarom moeten we een mondkapje dragen?

We beschermen elkaar!

 • Kwetsbare mensen – Een mondkapje is een hele simpele manier om aan een ander te denken die mogelijk wél kwetsbaar is voor het coronavirus. Dit kan een docent, een medeleerling of een medewerker van school zijn. Soms weet je niet of je kwetsbaar bent. Misschien ben ook jij kwetsbaar of zijn je ouders, broer/zus, opa/oma, andere familieleden, bekenden en/of vrienden kwetsbaar.
 • Langdurig klachten – Er zijn ook voorbeelden van gezonde (jonge) mensen die in het begin weinig klachten hebben, en tóch heel lang last blijven houden van enorme vermoeidheid, kortademigheid, etc. Geen pretje dus!
 • Nieuw virus – Ook zijn er nog veel dingen die we niet weten over het virus. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Alles wat we kunnen doen om de overdracht van het virus te verkleinen, is meegenomen. Zeker wanneer het gaat om eenvoudige afspraken, die redelijk goed uitvoerbaar zijn.
 • Verder willen we graag dat het Globe College open blijft. Dit is voor jullie en voor ons allemaal het beste.

Op het Globe College beschermen we elkaar zo goed mogelijk, zolang als dat nodig is!

Hoe zit het met de ventilatie en luchtkwaliteit op het Globe?

Voldoet ruimschoots aan de norm

De luchtkwaliteit in ons gebouw voldoet ruimschoots aan de normen van het meest recente bouwbesluit en daarmee wordt aan de gestelde eisen voldaan. Jullie hoeven je hier dus geen zorgen over te maken.