Globe College Sky

Samen verantwoordelijk

Medezeggenschap

Je bent hier: Home » Ouders » Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen en is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.

De MR bespreekt allerlei zaken die voor het Globe College van belang zijn. Zo komen bijoorbeeld aan de orde:

  • het personeelsbeleid;
  • buitenschoolse activiteiten;
  • onderwijskundige doelstellingen;
  • aanpassingen van lestijden;
  • invoeren van nieuwe lessen;
  • het formatieplan;
  • het beleid rondom schoolboeken.

Voor een aantal zaken moet de schoolleiding (directeur) de MR om advies vragen. In andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht.

MR Globe College

Bezetting

De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen.

De MR bestaat in z’n volle bezetting uit 8 personen:

Voorzitter: Dhr. L. Kasteel

Vicevoorzitter: Mw. A. Montroos

Secretaris: Mw. A. de Boer

Lid: Dhr. H. S’touti (ouder)

Lid: Dhr. A. Ouzil (ouder)

Lid: Y. Hayzaran (leerling)

Lid: O. Zaydan (leerling)

Contact opnemen met de MR

mr@globecollege.nl – t.a.v. Mw. B. Kievits – T 030-5112000

Ouderraad

De ouderraad speelt een hele belangrijke rol op het Globe College.

Regelmatig zijn er ouderraadbijeenkomsten. De directeur leidt deze bijeenkomsten en bespreekt met de ouders de ontwikkelingen op school. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op via: T 030-5112000
 of per email: info@globecollege.nl

.

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.

Leerlingenraad

Vanuit de leerlingenraad hebben ook leerlingen zitting in de MR. Zij vertegenwoordigen vooral de belangen en wensen van de leerlingen.

Om de 6 weken komt de leerlingenraad bijeen om met de leerlingen te praten over hoe zij het onderwijs ervaren. Zo kunnen leerlingen meepraten over de ontwikkelingen in de school. Twee leerlingen uit de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen in de MR. Zij schuiven ca. 2 keer per jaar aan bij de MR-bijeenkomst om te praten over onderwerpen die voor de leerlingen belangrijk zijn.