Globe College Sky

Ondersteuning

Leerlingenzorg

Je bent hier: Home » Ouders » Leerlingenzorg

Ondersteuningsteam

Goede zorg voor leerlingen, ouders en docenten

Leerlingenzorg op het Globe College bestaat uit een zeer goede samenwerking tussen het ondersteuningsteam en onze kernpartners, met als doel: het optimale onderwijsresultaat voor iedere leerling. Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen, ouders en docenten.

Het ondersteuningsteam:

De orthopedagoge, de coördinatoren leerlingzorg, de remedial teachers (RT), de verzuimcoördinator, de schoolopleider, de mentorcoaches en de vertrouwenspersonen.

Onze kernpartners:

Het Buurtteam VO, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige en de begeleider passend onderwijs.

Voor meer informatie ga naar: onze Schoolgids.

Goed onderwijs voor iedere leerling

Passend onderwijs betekent voor ons dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en daarbij ondersteuning krijgt als dat nodig is.

In ons ondersteuningsplan hebben we beschreven welke basisondersteuning – de gemiddelde ondersteuning die voor alle leerlingen geldt – wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning – arrangementen – mogelijk zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de site van Sterk VO of Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband van VO-scholen in Utrecht

Het Globe College heeft vanuit Sterk VO – een samenwerkingsverband van VO-scholen in Utrecht – een vaste BPO.

Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de Utrechtse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. De BPO’ers van Sterk VO hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling. Zij zorgen er met de scholen voor dat Passend Onderwijs uitvoering krijgt door actief, adequaat en met een analytische blik met en voor de scholen te werken. Zij zijn de verbinding tussen de scholen en Sterk VO.

Binnen het Globe College maakt de BPO deel uit van het zorgadvies team (ZAT).

De mentor

De mentor is voor zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt binnen de school. Vragen over leerprestaties en andere zaken kunnen altijd worden besproken. De leerling ziet de mentor iedere dag. Hij of zij is in eerste instantie de vertrouwenspersoon van de leerling en is vrijwel altijd aanspreekbaar, ook voor de ouder/verzorger. Aarzelt u dan ook niet om contact op te nemen.

De mentorcoach

De mentor wordt in zijn taak bijgestaan door een mentorcoach. De mentorcoach zorgt ervoor dat de mentor zijn taak optimaal kan uitvoeren. Samen werken zij bijv. aan het creëren van een positieve groepshouding. Bovendien maakt de mentorcoach deel uit van ons zorgteam en kan snel inspelen op extra behoeften en steun voor leerlingen.

Extra aandacht

Op het Globe college besteden wij extra aandacht aan leerlingen die leerproblemen hebben. Dit kunnen leerstoornissen zijn op taalgebied of bij rekenen. Bij ons op school werken specialisten, zoals een orthopedagoog en docenten die geschoold zijn in leerhulp en/of remedial teaching. Ook is het voor een leerling mogelijk om een faalangst reductie- of SoVa training te volgen.

Buiten de normale leerlingbegeleiding

Als er problemen zijn met leerlingen of groepen leerlingen die buiten de normale leerlingbegeleiding vallen, wordt de Coördinator leerlingzorg ingeschakeld. Naast maatwerk pedagogische trajecten in de klas, overlegt hij met interne en externe hulpverleners, ondersteunt de mentoren en mentorcoaches met handelingsplannen en leidt het Zorg Advies Team (ZAT).

Voor alle leerlingen en medewerkers

De heer W. Spruijt en mevrouw H. Altinbicak zijn de vertrouwenspersonen van de school. De leerlingen en medewerkers kunnen hier terecht voor klachten over o.a. seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Voortgang leerlingen met gedrag- of leerproblemen

Het Zorg Advies Team van de school bespreekt regelmatig de voortgang van leerlingen met gedrag- of leerproblemen. In het ZAT zitten een afdelingsleider, de orthopedagoge, de coördinator leerlingzorg, de gezinswerker VO-team Jeugd en Gezin, de jeugdverpleegkundige, de begeleider passend onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Buurtteam Voortgezet Onderwijs

Bewoners van de gemeente Utrecht kunnen gebruik maken van de basishulp die het buurtteam in hun wijk biedt. Je kunt er terecht met vragen rondom opvoeden/opgroeien, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden en meer. De postcode bepaalt van welk buurtteam iemand gebruik kan maken.

Naast deze postcode gebonden buurtteams bestaat er ook het Buurtteam VO: Het Buurtteam Voortgezet Onderwijs. Ook dit buurtteam werkt met professionele hulpverleners en je kunt er met dezelfde vragen terecht als bij de reguliere buurtteams. Toch zijn er een paar duidelijke verschillen.

Wie werken er in het team?

Het Buurtteam VO is er voor alle middelbare scholieren en hun gezin (ouders/opvoeders) in Utrecht. De teamleden hebben veel kennis van de leefwereld van scholieren en van de specifieke behoeften van opgroeiende jongeren en hun gezinnen.

Wat doet het buurtteam VO?

Het Buurtteam VO ondersteunt leerlingen, ouders en scholen wanneer zij vragen en/of zorgen hebben met betrekking tot een leerling.

Ouders kunnen bijvoorbeeld samen met buurtteammedewerkers en school in gesprek gaan om zorgen te bespreken. Er kan worden bekeken wat de school kan doen, maar ook wat de ouders zouden kunnen doen. Wanneer ouders/leerling aangeven hierbij hulp te willen, kan deze worden geboden door de al betrokken gezinswerker van het Buurtteam VO. Zo kan er snel en efficiënt worden samengewerkt.

Waar werkt het Buurtteam VO?

Het Buurtteam VO werkt door de gehele stad. Omdat de middelbare scholen en de woonplekken van hun leerlingen door heel Utrecht verspreid liggen, werken de medewerkers in alle wijken van de stad.

Hoe werkt het Buurtteam VO?

De gezinswerker van het Buurtteam VO is gekoppeld aan een specifieke school, waardoor de verbinding tussen hulpverlening en school makkelijk te leggen is.

Daarnaast werkt het Buurtteam VO nauw samen met een aantal partijen die zich binnen de school begeven: de jeugdgezondheidszorg, de leerplicht en het passend onderwijs. De vaste medewerkers van deze partijen kennen de school en het onderwijssysteem goed.

Om samen met een leerling en zijn/haar gezin te bekijken wat er in hun situatie gewenst is, kan het prettig zijn om deze partijen te laten meedenken. Op deze manier kan er per leerling snel en passend maatwerk worden geboden.

Wanneer kan iemand bij het Buurtteam VO terecht?

  • Wanneer een leerling of ouder(s) een vraag wil stellen aan het Buurtteam VO
  • Wanneer een leerling of ouder(s) hulp wil van het Buurtteam VO
  • Wanneer een school zich zorgen maakt en het Buurtteam VO vraagt om mee te denken.
  • Wanneer school denkt dat ouders hulp kunnen gebruiken en zij het Buurtteam VO bij ouders willen introduceren.
  • Wanneer mentoren vragen hebben met betrekking tot zorgelijke signalen en zij het Buurtteam VO willen raadplegen.

Meer informatie

Vraag op school naar de aan hen gekoppelde Buurtteam VO medewerkers of neem tijdens kantooruren contact op met het Buurtteam VO via 030-7400520 of  VO-Team@buurtteamsutrecht.nl