Globe College Sky

Belangrijk om te weten

Absentie – Verzuim

Je bent hier: Home » Ouders » Absentie en Verzuim

Uw kind ziekmelden / afmelden

2 belangrijke stappen:

Stap 1 • Bellen – Belt u dan vóór 08:30 uur met T 0305112000;

LET OP: Het is mogelijk dat u gebeld wordt door onze verzuimcoördinator.

Stap 2 • Absentiebriefje – Geef uw kind een absentiebriefje mee zodra hij/zij weer naar school gaat.

Regels Absentie, Verzuim en Bijzonder verlof

Een keer afwezig?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een keer te laat is of niet op school kan komen. Wanneer uw kind bijvoorbeeld ziek is, dan is hij/zij ‘AFWEZIG met een geldige reden‘. Echter, wanneer hij/zij zich bijvoorbeeld verslapen heeft, dan is uw kind ‘AFWEZIG met een ongeldige reden‘.

Lees hieronder meer over dit onderwerp en hoe u bijzonder verlof kunt aanvragen.

Te laat / verzuim

Wanneer uw kind zonder bekende/geldige reden afwezig is, dan wordt er gespijbeld en dat is verzuim. Als ouder/verzorger ontvangt u een sms bericht. Daarnaast zal onze verzuimcoördinator telefonisch contact met u opnemen.

Uw kind moet zich de volgende schooldag uiterlijk om 08.00 uur op school melden. De gemiste lesstof wordt in overleg met de docent of mentor ingehaald.

DE 3X REGELING

Het Globe College gaat vanaf schooljaar 2015 -­ 2016 stevig inzetten op het terugdringen van verzuim. Om dit te bewerkstelligen volgt het Globe College een passende regeling met als doel:

 • Zo min mogelijk verzuim van de leerlingen;
 • duidelijke regelgeving voor de preventieve aanpak;
 • duidelijke regelgeving bij overtreding;
 • ouders/verzorgers zo vroeg mogelijk betrekken bij signalen omtrent afwezigheid/verzuim;
 • een positieve bijdrage aan de onderwijsresultaten door een grotere aanwezigheid van leerlingen die op tijd op school zijn.

Om dit doel te bereiken, geldt de volgende 3x regeling:

 • 3 x te laat -­ de ouders/verzorgers ontvangen een brief van de verzuimcoördinator.
 • 6 x te laat -­ de ouders/verzorgers en leerling worden per brief uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor c.q. mentorcoach en de verzuimcoördinator.
 • 9 x te laat -­ uw kind wordt min. één dag geschorst met officiële afhandeling;
 • 12 x te laat -­ melding bij de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verzuim.

Bovenstaande procedure kan 4x worden herhaald. Daarna volgt een lange schorsing met de intentie om de leerling te verwijderen van school.

Bellen + Absentiebriefje inleveren

Komt uw kind te laat met een geldige reden, dan moet u als ouder/verzorger dit op dezelfde dag tussen 08:00 – 09:00 uur doorgeven aan onze verzuimcoördinator T (030) 511 20 00. Vervolgens krijgt uw kind een absentiebriefje mee naar huis. Deze moet u volledig invullen en weer meegeven aan uw kind.

Voorbeelden van geldige redenen:

 • Afspraak met de huisarts, tandarts of orthodontist;
 • Ziek zijn.

Let op: Zónder absentiebriefje is er altijd sprake van onrechtmatig verzuim!


>> Hier vindt u meer nuttige informatie en formulier die u kunt downloaden: Downloads en informatie.

Bijzondere gevallen

De kinderen op het Globe College zijn vrij tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Deze dagen zijn zorgvuldig vastgesteld en de school dient zich daaraan te houden.

De ouder/verzorger kan in enkele zeer bijzondere gevallen, met uitzondering van de eerste twee weken na de zomervakantie, bijzonder verlof (toegestaan verzuim) aanvragen voor een kind. De volledige brochure van afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht over extra verlof is hier te downloaden.

Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof zijn:

 • verhuizing en/of emigratie;
 • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed-­ of aanverwanten;
 • gewichtige omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van bloed-­ of aanverwanten;
 • (in zeer bijzondere gevallen) buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • viering van ambtsjubileum van vader of moeder.

Let op: U moet kunnen bewijzen dat het extra verlof echt niet anders kan.

Verlof maximaal 10 schooldagen

Voor bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen vraagt u toestemming bij de directeur van het Globe College. Deze besluit over het toekennen of afwijzen van de aanvraag. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier ‘Bijzonder Verlof ≤ 10 Schooldagen‘.

Verlof méér dan 10 schooldagen

Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier ‘Bijzonder Verlof 10+ Schooldagen‘.


>> Hier vindt u meer nuttige informatie en formulier die u kunt downloaden: Downloads en informatie.

Leerplicht

Voor iedereen die in Nederland woont geldt de leerplichtwet.

Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De ouder/verzorger is verplicht om een kind in te schrijven op school.

Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Naast de leerplicht geldt voor jongeren van 16 tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo -­, vwo -­ of mbo -­ 2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.